۰۴ - الگوی توارث وابسته به جنس

در این ویدیو باالگوی توارث وابسته به جنس آشنا می شویم.

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:34