۰۳ - الگوی اتوزوم غالب

در این ویدیو باالگوی توارث اتوزوم غالب آشنا می شویم.

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:31