۰۲ - الگوی توارث اتوزوم مغلوب

در این ویدیو باالگوی توارث اتوزوم مغلوب آشنا می شویم.

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:30