۰۴ – آزمایشگاه خازن

در این آزمایشگاه با خواص خازن آشنا می‌شویم. به طور مثال می‌توانیم اثر مساحت صفحه و فاصله دو صفحه خازن بر ظرفیت آن را اندازه بگیریم و یا اثر افزودن یک دی‌الکتریک به خازن را بررسی کنیم. همچنین با به هم پیوستن سری و موازی خازن‌ها آشنا می‌شویم.

Capacitor Lab
آزمایشگاه را دانلود کنید
آخرین تغییر: پنجشنبه، 17 اكتبر 2013، 4:08