۱۰ - میدان مغناطیسی پیچه حامل جریان الکتریکی

آخرین تغییر: پنجشنبه، 17 اكتبر 2013، 3:09