۰۶ - مثال از قانون لنز

آخرین تغییر: چهارشنبه، 9 اكتبر 2013، 5:29