۱۱- میدان مغناطیسی سیملوله حامل جریان الکتریکی

آخرین تغییر: چهارشنبه، 9 اكتبر 2013، 5:13