۰۴ - نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان مغناطیسی

آخرین تغییر: چهارشنبه، 9 اكتبر 2013، 5:12