زاویه ی مرکزی وتر و مماس، زاویه ی محاطی و ظلی، کمان درخور یک زاویه - هندسه 2

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:28