برهان خلف، مکان هندسی، ترسیم با خط کش و پرگار - هندسه 2

آخرین تغییر: یکشنبه، 16 مارس 2014، 3:28