معادله‌ی درجه‌ی دوم، تابع درجه‌ی دوم، قدرمطلق، جزء صحیح - ریاضی چهارم تجربی - مختار منصوری

Last modified: Sunday, 16 March 2014, 3:28 PM