همۀ منابعی که آقا معلم برای غنی‌تر کردن آموزش از آنها استفاده می‌کند.