حتما شده با سیستم دوست یا آشناتون کار داشته باشید و ازش سوال کنید هاردش چنده و ندونه چنده! از طرفی هم حوصله شمردن تعداد درایو ها و حجمشون رو ندارید!