درس: ریاضیات مهندسی پیشرفته برای کنترل - Control Engineering Mathematics

 • مدرس: دکتر ازگلی - دانشگاه تربیت مدرس
  دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - طبقه هشتم - اتاق 812
  تلفن: 82883309
  رایانامه: ozgoli@modares.ac.ir
  نشانی صفحه وب: http://www.modares.ac.ir/~ozgoli
 • دستیار آموزشی: فاطمه اکبریان
 • دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - طبقه سوم - آزمایشگاه 6/38
 • رایانامه: j.zahedimoghaddam@modares.ac.ir
 • زمان ارائه کلاس: روزهای يكشنبه و سه شنبه،

Course Description
This Course covers the following subjects: Metric Space, Normed Space, Linear Operators, Inner Product Spaces, Approximation Theory, Special Operators, Fixed Point Thorem, Matrix Theory, LMI and Advanced Topics.