ریاضیات سوم دبیرستان (حسابان)
آموزگاران: «گروه کلاس درس» و «کانون فرهنگی آموزش»
زبان: فارسی

سرفصل مطالب
تابع و خواص آن
حد توابع
پیوستگی
مشتق
کاربرد مشتق

کانون فرهنگی آموزش کلاس درس