Robust Control

موضوع درس:

مدل های ریاضی بکار رفته برای کنترل سیستم های واقعی هیچ گاه ایده آل نیستند و همواره میان سیستم واقعی و مدل ریاضی در دسترس اختلاف هست. بسته به میزان دقت بکار رفته در مدل سازی و شرایط کنترل سیستم واقعی، این اختلاف و به اصطلاح "نامعینی" می تواند مهم باشد. در درس کنترل مقاوم به تحلیل این نامعینی ها و عملکرد سیستم در حضور آنها پرداخته شده و سعی می شود با طراحی سیستم کنترل مناسب اثر این نامعینی ها در خروجی سیستم به حداقل برسد. از میان روش های ارائه شده برای طراحی مقاوم، به روش پرکاربرد و توانمند Hinf در حوزه سیستم های خطی پرداخته شده و بررسی اجمالی برخی روش های دیگر به عنوان سمینار در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

منبع:

کتاب کنترل مقاوم  Hinf تالیف دکتر تقی راد و همکاران

مدرس: دکتر ازگلی - دانشگاه تربیت مدرس
رایانامه: ozgoli [at] modares [dot] ac [dot] ir