دین و زندگی سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - هدایت الهی
درس دوم - هدایت مستمر
درس سوم - معجزه ای از نوع کتاب
درس پنجم - تداوم رسالت
درس ششم -جایگاه امامت
درس هفتم - وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)
درس هشتم - احیای ارزش های راستین
درس نهم - خورشید پنهان
درس دهم - در انتظار طلوع
درس یازدهم - مرجعیت و ولایت فقیه
درس دوازدهم - ویژگی های حکومت اسلامی
درس سیزدهم - عزت نفس
درس چهاردهم - زمینه های پیوند مقدس
ترکیبی

کانون فرهنگی آموزش