هندسه 2 سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

استدلال در هندسه
دایره
تبدیلها
هندسه در فضا
کانون فرهنگی آموزش