جبر و احتمال سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

استدلال ریاضی
مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه
احتمال و پدیده های تصادفی
اندازه گیری هم شانس
کانون فرهنگی آموزش