شیمی سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

فصل اول - استوكیومتری و واكنش‌های شیمیایی
فصل دوم - ترمودینامیك شیمیایی
فصل سوم - محلول‌ها

کانون فرهنگی آموزش