ریاضیات چهارم دبیرستان رشته تجربی (پیش دانشگاهی)
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

آمار و احتمال
دستگاه معادله های خطی
توابع نمایی و لگاریتمیقواعد مشتقگیری
کاربردهای مشتق

کانون فرهنگی آموزش