زبان انگلیسی چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - Why exercise is important
درس دوم - How to give a good speech
درس سوم - Global warming
درس چهارم - Earthquakes and how to survive them
درس پنجم - Child labour:A global issue
درس ششم - Space exploration
درس هفتم - I.T. and it's service
درس هشتم - Great men and women
ترکیبی

کانون فرهنگی آموزش