دین و زندگی چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - هستی‌بخش
درس دوم - یگانه‌ی بی‌همتا
درس سوم - حقیقت بندگی
درس چهارم - در مسیر اخلاص
درس پنجم - بازگشت
درس ششم - قدرت پرواز
درس هفتم - پایه‌های استوار

کانون فرهنگی آموزش