ادبیات فارسی چهارم دبیرستان رشته علوم انسانی (پیش دانشگاهی)
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - درآمدی بر تحمیدیه و مناجات / نی نامه
درس دوم - مناجات/ نیایش
درس سوم - اشاره/ درآمدی بر ادبیات حماسی
درس چهارم - کاوه ی دادخواه
درس پنجم - گذر سیاوش از آتش
درس هفتم – من این همه نیستم

کانون فرهنگی آموزش