شیمی چهارم دبیرستان و پیش دانشگاهی
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

سینتیک شیمیایی
تعادل شیمیایی
اسید و باز

کانون فرهنگی آموزش