حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارم دبیرستان
آموزگاران: محسن شهریان (دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف) و نگین باقرپور (گروه آموزشی آفتاب)

زبان: فارسی

سرفصل مطالب
مفاهیم پایه
محاسبۀ حد توابع
دنباله‌ها
معادلات و نامعادلات
مثلثات
پیوستگی
مشتق
کاربرد مشتق
نقاط بحرانی

گروه آموزشی آفتاب دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف