مکتب خونهدرسهای آمادگی برای المپیاد فیزیک
آموزگاران: گروه آموزشی آفتاب و باشگاه دانش پژوهان جوان - دکتر آقامحمدی

زبان: فارسی

گروه آموزشی آفتاب باشگاه دانش پژوهان جوان