مکتب خونهدرسهای آمادگی برای المپیاد کامپیوتر
آموزگار: باشگاه دانش پژوهان جوان

زبان: فارسی

باشگاه دانش پژوهان جوان