مکتب خونهدرسهای آمادگی برای المپیاد ریاضی
آموزگاران: باشگاه دانش پژوهان جوان و گروه آموزشی آفتاب

زبان: فارسی

وبگاه المپیاد ریاضی ایران گروه آموزشی آفتاب باشگاه دانش پژوهان جواان