فیزیک سوم دبیرستان و آزمایشگاه
آموزگاران: گروه کلاس درس و کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

    ۰۱ - الکتریسیته ساکن
    ۰۲ - الکتریسیته جاری
    ۰۳- مغناطیس
    ۰۴- القای الکترومغناطیسی
    ۰۵- آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس

کانون فرهنگی آموزش کلاس درس