هندسه تحلیلی و جبر خطی
آموزگار: گروه کلاس درس

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

    بردارها
    مقاطع مخروطی
    ماتریس و دترمینان
    دستگاه معادلات خطی

kelasedarsنشر