درسهای عمومی دوره دبیرستان شامل، زبان و ادبیات فارسی، دین و زندگی، زبان انگلیسی و زبان عربی

دین و زندگی سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - هدایت الهی
درس دوم - هدایت مستمر
درس سوم - معجزه ای از نوع کتاب
درس پنجم - تداوم رسالت
درس ششم -جایگاه امامت
درس هفتم - وضع فرهنگی و سیاسی عصر ائمه (ع)
درس هشتم - احیای ارزش های راستین
درس نهم - خورشید پنهان
درس دهم - در انتظار طلوع
درس یازدهم - مرجعیت و ولایت فقیه
درس دوازدهم - ویژگی های حکومت اسلامی
درس سیزدهم - عزت نفس
درس چهاردهم - زمینه های پیوند مقدس
ترکیبی

کانون فرهنگی آموزش

زبان انگلیسی سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - TV or no TV
درس دوم - The value of education
درس سوم - Memory
درس چهارم - The olympic games
درس پنجم - Every word is a puzzle
درس ششم - ?What is a computer

کانون فرهنگی آموزش

عربی سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - الهی الهی فقیر أتاک!
درس دوم - شمس العدالة
درس سوم - سَنُریهم آیاتنا...
درس چهارم - أمّ الشّهداء
درس پنجم - طلائع النّور
درس ششم - اِغتنام الفرصة
درس هفتم - علیکم بالقرآن
ترکیبی

کانون فرهنگی آموزش

زبان فارسی سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس دوم - جمله
درس هفدهم - ساختمان واژه «1»
درس بيستم - ساختمان واژه «2»
ترکیبی

کانون فرهنگی آموزش

زبان انگلیسی چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - Why exercise is important
درس دوم - How to give a good speech
درس سوم - Global warming
درس چهارم - Earthquakes and how to survive them
درس پنجم - Child labour:A global issue
درس ششم - Space exploration
درس هفتم - I.T. and it's service
درس هشتم - Great men and women
ترکیبی

کانون فرهنگی آموزش

دین و زندگی چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - هستی‌بخش
درس دوم - یگانه‌ی بی‌همتا
درس سوم - حقیقت بندگی
درس چهارم - در مسیر اخلاص
درس پنجم - بازگشت
درس ششم - قدرت پرواز
درس هفتم - پایه‌های استوار

کانون فرهنگی آموزش