مجموعه منابع مورد نیاز برای آمادگی برای شرکت در المپیادهای علمی ریاضیات، فیزیک، کامپیوتر و ...

مکتب خونهدرسهای آمادگی برای المپیاد فیزیک
آموزگاران: گروه آموزشی آفتاب و باشگاه دانش پژوهان جوان - دکتر آقامحمدی

زبان: فارسی

گروه آموزشی آفتاب باشگاه دانش پژوهان جوان
 

مکتب خونهدرسهای آمادگی برای المپیاد کامپیوتر
آموزگار: باشگاه دانش پژوهان جوان

زبان: فارسی

باشگاه دانش پژوهان جوان

مکتب خونهدرسهای آمادگی برای المپیاد ریاضی
آموزگاران: باشگاه دانش پژوهان جوان و گروه آموزشی آفتاب

زبان: فارسی

وبگاه المپیاد ریاضی ایران گروه آموزشی آفتاب باشگاه دانش پژوهان جواان