مجموعه درسهای اختصاصی سوم دبیرستان رشته های ریاضی - فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

ریاضیات دوم دبیرستان
آموزگار: گروه کلاس درس
زبان: فارسی

سرفصل مطالب

تعیین علامت
    ۰۱ - آشنایی با تعیین علامت
    ۰۳ - تعیین علامت دو جمله‌ای درجه اول ۲
    ۰۵ - مثال از تعیین علامت دو جمله‌ای درجه اول ۱
    ۰۶ - مثال از تعیین علامت دو جمله‌ای درجه اول ۲
    ۰۷ - تعیین علامت چندجمله‌ای درجه‌ی دو ۱
    ۰۸ - تعیین علامت چندجمله‌ای درجه دو ۲
    ۰۹ - تعیین علامت چندجمله‌ای درجه دو ۳
    ۱۰ - تعیین علامت چندجمله‌ای درجه دو ۴
    ۱۱ - مثال از تعیین علامت چندجمله‌ای درجه دو

تصاعد ریاضی

    ۰۱ - آشنایی با تصاعد حسابی
    ۰۲ - مثال از تصاعد حسابی ۱
    ۰۳ - مثال از تصاعد حسابی ۲
    ۰۴ - مثال از تصاعد حسابی ۳
    ۰۵ - مجموع جملات تصاعد حسابی
    ۰۶ - مثال از مجموع جملات تصاعد حسابی ۱
    ۰۷ - مثال از مجموع جملات تصاعد حسابی ۲
    ۰۸ - تصاعد هندسی ۱
    ۰۹ - تصاعد هندسی ۲
    ۱۰ - مثال از تصاعد هندسی
    ۱۱ - مجموع جملات تصاعد هندسی
    ۱۲ - استفاده از تصاعد هندسی در تحلیل تکثیر باکتری ها

kelasedars