مجموعه درسهای اختصاصی سوم دبیرستان رشته های ریاضی - فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

زیست شناسی سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

 

کانون فرهنگی آموزش

هندسه 2 سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

استدلال در هندسه
دایره
تبدیلها
هندسه در فضا
کانون فرهنگی آموزش

جبر و احتمال سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

استدلال ریاضی
مجموعه- ضرب دکارتی و رابطه
احتمال و پدیده های تصادفی
اندازه گیری هم شانس
کانون فرهنگی آموزش

شیمی سوم دبیرستان
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

فصل اول - استوكیومتری و واكنش‌های شیمیایی
فصل دوم - ترمودینامیك شیمیایی
فصل سوم - محلول‌ها

کانون فرهنگی آموزش

فیزیک سوم دبیرستان و آزمایشگاه
آموزگاران: گروه کلاس درس و کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

    ۰۱ - الکتریسیته ساکن
    ۰۲ - الکتریسیته جاری
    ۰۳- مغناطیس
    ۰۴- القای الکترومغناطیسی
    ۰۵- آزمایشگاه الکتریسیته و مغناطیس

کانون فرهنگی آموزش کلاس درس

ریاضیات سوم دبیرستان (حسابان)
آموزگاران: «گروه کلاس درس» و «کانون فرهنگی آموزش»
زبان: فارسی

سرفصل مطالب
تابع و خواص آن
حد توابع
پیوستگی
مشتق
کاربرد مشتق

کانون فرهنگی آموزش کلاس درس