مجموعه درسهای اختصاصی چهارم دبیرستان رشته های ریاضی - فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی

ریاضیات چهارم دبیرستان رشته تجربی (پیش دانشگاهی)
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

آمار و احتمال
دستگاه معادله های خطی
توابع نمایی و لگاریتمیقواعد مشتقگیری
کاربردهای مشتق

کانون فرهنگی آموزش

ادبیات فارسی چهارم دبیرستان رشته علوم انسانی (پیش دانشگاهی)
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

درس اول - درآمدی بر تحمیدیه و مناجات / نی نامه
درس دوم - مناجات/ نیایش
درس سوم - اشاره/ درآمدی بر ادبیات حماسی
درس چهارم - کاوه ی دادخواه
درس پنجم - گذر سیاوش از آتش
درس هفتم – من این همه نیستم

کانون فرهنگی آموزش

شیمی چهارم دبیرستان و پیش دانشگاهی
آموزگار: کانون فرهنگی آموزش

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

سینتیک شیمیایی
تعادل شیمیایی
اسید و باز

کانون فرهنگی آموزش

حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارم دبیرستان
آموزگاران: محسن شهریان (دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف) و نگین باقرپور (گروه آموزشی آفتاب)

زبان: فارسی

سرفصل مطالب
مفاهیم پایه
محاسبۀ حد توابع
دنباله‌ها
معادلات و نامعادلات
مثلثات
پیوستگی
مشتق
کاربرد مشتق
نقاط بحرانی

گروه آموزشی آفتاب دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

 

فیزیک چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)
آموزگاران: «گروه کلاس درس» و «کانون فرهنگی آموزش»

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

    ۰۱ - حرکت در یک بعد
    ۰۲ - حرکت در دو بعد
    ۰۳- مکانیک نیوتونی
    ۰۴- حرکت دایره‌ای
    ۰۵- آزمایشگاه حرکت شناسی

کانون فرهنگی آموزش کلاس درس

 

هندسه تحلیلی و جبر خطی
آموزگار: گروه کلاس درس

زبان: فارسی

سرفصل مطالب

    بردارها
    مقاطع مخروطی
    ماتریس و دترمینان
    دستگاه معادلات خطی

kelasedarsنشر

ریاضیات گسسته
آموزگار: گروه کلاس درس
زبان: فارسی

سرفصل مطالب

گراف و کاربردهای آن
نظریه اعداد

kelasedars